GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Generele forretningsbetingelser for CyberNordic Aps

Anvendelse

Betingelserne gælder for alle CyberNordic Aps leverancer, fx levering af løsninger, services, rådgivning, programmel, ydelser og udstyr.

Rettigheder

CyberNordic Aps har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel, informationflows, processer, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udviklet og udarbejdet af CyberNordic Aps. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

Underleverandør

CyberNordic Aps forbeholder sig ret til at anvende underleverandører, samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtigelser.

Pris og betaling

Det aftalte vederlag for CyberNordics leverance er baseret på en listepris, et aftalt honorar eller på timesatser. Det eksakte vederlags størrelse fremgår af aftalens specifikke prisliste eller det endelige tilbud eller aftale fra CyberNordic. Såfremt pris ikke er aftalt, afregner CyberNordic efter medgået tid iht. Gældende timepris (Liste priser).

Hvis CyberNordic leverer ydelser efter medgået tid, er CyberNordic forpligtet til at udarbejde et overslag over det forventede antal timer den aftalte assistance cirka vil beløbe sig til.

CyberNordic har ret til kvartalsvis at justere satserne i overensstemmelse med nettoprisindekset i Danmark. Hvis valutakurserne ændrer sig mere end 5 % i et givent kvartal, justeres alle priser, der påvirkes af valutakursudsving (f.eks. softwarelicenser), automatisk, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Alle betalinger forfalder 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er konkret aftalt mellem parterne.

I tilfælde af forsinket betaling af faktura, er CyberNordic berettiget til at kræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Afregning af transport eller rejseudgifter aftales mellem parterne for hver aktivitet, der udføres. Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, vil CyberNordic opkræve 50% af den normale timepris for rejsetid, ud over de faktiske omkostninger, der skal refunderes af Kunden.

Misligholdelse

Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 3 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det leverede. Parterne er enige om at købelovens §54 hermed er fraveget.

CyberNordic Aps er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre mangels eller misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder forsinkelse.

Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som CyberNordic Aps vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. Såfremt det undtagelsesvis måtte vise sig nødvendigat foretage omlevering/afhjælpning, kan CyberNordic Aps med et varsel på 5 arbejdsdage udskyde en leverance med op til 20 arbejdsdage, uden at dette kan betragtes som forsinkelse.

Erstatning og ansvar

CyberNordic Aps er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra CyberNordic Apsside.

CyberNordic Apserstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tabfølgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data eller information, ikke erstattes.
 
CyberNordic Aps er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i
kommunikationsinfrastrukturen, som CyberNordic Aps ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forskningsvirksomheder eller fremmede leverandører herunder underleverandører og produktleverandører, der ikke er undergivet CyberNordic Aps’s instruktion og hvis ydelser er en forudsætning for CyberNordic Aps’s leverance.

CyberNordic Aps er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater eller services fra leverancen. Som eksempel herpå kan nævnes analyse– og prognosemodeller, beslutningsstøtte værktøjer.

CyberNordic Aps’ samlede erstatningspligt inklusive bodsbeløb udgør, maksimalt 2/3 af kontraktsummen vedrørende den specifikke leverance, der har givet anledning til tabet, dog højst kr. 100.000. For løbende ydelser opgøres kontraktsummen, som betalingerne i de seneste 12 måneder fra kundens meddelelse til CyberNordic Aps, dog samlet højst kr. 100.000.

I sagens natur kan CyberNordic kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for brud på sikkerheden, IT– indbrud, ITnedbrud, data breach, malware
(ransomware) eller anden form for angreb rettet mod CyberNordics kunder eller deres forretningsforbindelser eller andre, da cyberangreb er aktiviteter af kriminel eller aktivistisk karakter, som CyberNordic ikke kan holdes ansvarlig for.

CyberNordics produkter, rådgivning og services har alene til formål at højen sikkerheden hos kunden så angreb eller indbrud forbygges bedst muligt. Produkter, services, og rådgivning er og må ikke betragtes som en garanti mod ITindbrud, data breach, malware (ransomware)m.v.

Produktansvar

CyberNordic Aps er ansvarlig for produktskade forvoldt af CyberNordic Aps’ leverancer. CyberNordic Aps er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skader der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

CyberNordic Aps ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i §6 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod CyberNordic Aps eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks
underrettes herom.

Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure eller ”hardship” (f.eks. nedlukning ifm. Coronapandemi) , hvorved forstås horhold, der ligger udenfor parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde havet taget i betragtning. Intern strejke hos CyberNordic Apsder væsentligt påvirker CyberNordic Aps mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos CyberNordic Aps underleverandører, der medfører, at CyberNordic Aps ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for CyberNordic Aps, anses ligeledes for force majeure.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for CyberNordic Aps udskydes på grund af force majeure, udskydes betaliner, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

Tredjemands rettigheder

CyberNordic Aps indestår for, at der ikke i lande indenfor EU eller lande omfattet af EØS aftalen, USA og Canada hos tredjemand findes rettigheder i relation til leverancen, der kan hindre eller fordyre kundens anvendelse heraf.

Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at vie CyberNordic Aps skriftlig meddelelse herom. CyberNordic Aps tager herefter førelsen af sagen. CyberNordic Aps kan vælge for egen regning at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophøre ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt CyberNordic Aps ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav
gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen med 6 måneders varsel, uanset aftalt uopsigelighed.

CyberNordic Aps er berettiget til at opsige aftalen uden varsel, hvis CyberNordic Aps ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige. I så fald tilbagebetaler CyberNordic Aps kontraktsummen med fradrag af den nytteværdi, kunden har haft af leverancen. Nytteværdien opgøres som 50% af kontraktsummen pr år fra leveringsdagen.

Interessekonflikter

CyberNordic garanterer, at der ikke vil være nogen interessekonflikt som følge af udførelsen af services og opgaver for kunder. Interessekonflikt betyder bl.a., at der kan opstå tvivl om CyberNordic eller dets medarbejderes uafhængighed og loyalitet i forbindelse med CyberNordic levering af tjenester og ydelser henhold til Aftalen.

CyberNordic og dets koncernforbundne selskaber kan levere services og ydelser, uden at være forpligtet til at informere Køber om at lignende produkter, services og ydelser er leveret til konkurrenter i branchenEndvidere kan CyberNordic, rådgive eller levere ydelser til andre kunder, hvis interesser kan være i modstrid med Købers. Som anført i afsnit om hemmeligholdelse, opretholder CyberNordic de strengeste politikker om
kundeadskillelse og hemmeligholdelse af kundeinformation.

Tavshedspligt og reference

CyberNordic Aps personale og engagerede konsulenter iagttager ubetinget tavshed og loyalitet med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår CyberNordic Aps med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om CyberNordic Apss forhold.

CyberNordic Aps er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

Opsigelse

Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, med mindre andet er aftalt.

Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed. Det kunne f.eks. være bestemmelse og
hemmeligholdelse mv

Tvist og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret.

Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt en konflikt ikke løses vedmægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved instituttet.

CyberNordic kan beslutte sig for at tvist skal afgøres ved det almindelige domstole, hvor værneting vil være det værneting, hvor CyberNordic’ hovedkontor ligger på tidspunktet for søgsmålets indledning for domstolene.

April 2022
0
    0
    Kurv
    Din kurv er tomFind din IT-løsning